Bouw

  • Redden wat er te redden valt

Situatieschets

Een Nederlandse onderneming voor renovatie, onderhoud en nieuwbouw, met meerdere vestigingen, ziet de directeur plotseling vertrekken.

Uit een eerste analyse van de aangetrokken interim-directeur komen grote, structurele problemen naar voren. De onderneming blijkt sterk verliesgevend en af te stevenen op ernstige liquiditeitsproblemen, in tegenstelling tot de afgegeven prognoses.

Bovendien blijken de aandeelhouders - die zich als eigenaar laten vertegenwoordigen door twee beheers- en beleggingsmaatschappijen - het complete vermogen uit de onderneming te hebben gehaald voor investeringen elders.

Opdracht

De oorspronkelijke opdracht luidt: ‘op de winkel passen’ totdat een nieuwe directeur is aangesteld. Na de eerste analyse van de interim-directeur verbreedt de opdracht zich tot het veiligstellen van de continuïteit van de onderneming. Daarbij is een pittige reorganisatie onontkoombaar.

Aanpak/Oplossing

Na het doorvoeren van de reorganisatie, spreekt de interim-directeur de aandeelhouders aan op hun verplichting om de onttrokken middelen terug te storten. Zonder vermogen is de onderneming immers niet levensvatbaar.

Het kapitaal wordt echter slechts gedeeltelijk geretourneerd. Bovendien blijken de aandeelhouders niet bereid om te investeren in de continuïteit van het bedrijf. Daarom moet worden besloten tot een faillissement en verkoop van een in de kern gezonde onderneming.

Resultaat

De interim-directeur heeft er alles aan gedaan om een faillissement te voorkomen. Als dat door toedoen van de aandeelhouders niet lukt, zet hij in op het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid.

Voor zes van de zeven vestigingen vindt hij binnen één maand na het faillissement een goede oplossing: de activiteiten kunnen worden voortgezet, mensen houden hun banen.

De bouwwereld is sterk in beweging. De sector is niet alleen uitermate conjunctuurgevoelig, maar wordt ook geconfronteerd met een aantal structurele veranderingen. Nu de economische crisis heeft plaatsgemaakt voor herstel en groei, dienen de volgende uitdagingen zich alweer aan. Bouwbedrijven moeten tijdig inspelen op die externe ontwikkelingen.

Snel reageren en adaptief vermogen

Zo raakt de voortschrijdende technologische vernieuwing inmiddels ook de bouw. De toenemende digitalisering maakt ontwerp-, bouw- en onderhoudsprocessen minder complex en opent nieuwe mogelijkheden voor het leveren van maatwerk aan de consument en een lean bouwmethode: goedkoper en efficiënter. Dat biedt kansen, maar vormt ook een bedreiging voor bouwbedrijven die zich te laat aanpassen aan hun veranderende omgeving. Het leidt bovendien tot een verhevigde concurrentiestrijd binnen de sector om hoogwaardig personeel.

Adequaat inspelen op trends

De bouwsector staat ook voor een aantal andere belangrijke ontwikkelingen, zoals: circulair bouwen (toenemend hergebruik van materialen en minder energie- en waterverbruik om de milieubelasting terug te dringen), sociaalgeografische en demografische veranderingen (urbanisatie en de groeiende vraag naar woningen voor kleinere huishoudens en ouderen), een toenemende voorkeur voor renoveren en/of transformeren (in plaats van nieuwbouw), veranderingen binnen de keten (aan de ene kant meer samenwerking en co-creatie, aan de andere kant een toename van complexe contracten door meer regelgeving en het verschuiven van risico’s van opdrachtgever naar bouwbedrijf, wat vraagt om meer juridische kennis en intensief risicobeheer) en tot slot internationalisering: vooral grote bedrijven expanderen op zoek naar nieuwe markten en activiteiten.

Next step

Custom Management kan bouwbedrijven helpen om de kansen te grijpen die de nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen en bedreigingen vóór te zijn. We hebben een stevig trackrecord in de bouwwereld, met vennoten die over de vereiste specifieke ervaring beschikken om bedrijven naar een hoger niveau te tillen en toekomstbestendig te maken.