eCommerce

  • Gecontroleerde doorstart retailbedrijf
  • Laatste reddingspoging voor Free Record Shop

Situatieschets

Een familiebedrijf in de retailsector heeft na een lange, succesvolle historie fors wind tegen. Directeuren komen en gaan, maar de noodzakelijke veranderingen blijven uit. Tegenstrijdige belangen binnen het bestuur verlammen de besluitvorming en blokkeren de noodzakelijke  fundamentele ingreep.

De familie stopt uiteindelijk met het bijstorten van kapitaal om de verliezen te stelpen. De relatie met banken en kredietverzekeraars raakt verstoord. Het bedrijf koerst af op een ongecontroleerd faillissement.

Opdracht

De opdracht aan de interim-directeur komt neer op klassiek crisismanagement: de neerwaartse spiraal ombuigen, de betrokken partijen constructief aan tafel krijgen en vooral: redden wat er te redden valt.

Aanpak/Oplossing

De interim-directeur betrekt alle stakeholders bij de problematiek. Hij creëert ruimte in tijd en geld  om een ongecontroleerd faillissement te voorkomen en te zoeken naar de beste oplossing met een nieuwe eigenaar.

Allereerst wordt de bestuurlijke patstelling doorbroken. De interim-directeur smeedt het managementteam weer samen tot een hecht team. Verder mobiliseert hij de aanwezige kennis en ervaring en stelt hij plannen op voor het weer gezond maken van (delen van) de onderneming. Daarbij houdt hij rekening met zowel een continuïteits- als een discontinuïteitsscenario. Het adagium is: terug naar de kern. Dat geldt ook  voor de organisatie, het kostenpatroon en het gedrag.

Vervolgens voert de interim-directeur de noodzakelijke reorganisatie door: actief sturen op cash, terugbrengen van kosten en voorraden en verbetering van de marge. Intensief contact met de verschillende stakeholders blijkt cruciaal tijdens het gehele proces.

Ook voert de interim-directeur gesprekken met geïnteresseerde partijen voor een overname van de activiteiten. Ondertussen stimuleert hij de medewerkers om de onderneming -  met minimale middelen – overeind te houden. Dat is immers de beste garantie om de levensvatbare onderdelen nog een toekomst te geven. Het vraagt veel stuurmanskunst om tussen alle klippen door te zeilen.

Resultaat

Als het continuïteitsscenario niet meer haalbaar blijkt, wordt het proces van een gecontroleerde doorstart doorlopen met de bewindvoerder/curator. De nieuwe eigenaar volgt de al klaarliggende  plannen voor het herstructureren van de levensvatbare onderdelen.

De credo’s die de interim-directeur bij deze opdracht hanteerde: ‘Zeg niet: waarom niet, maar: hoe wel?’ En: ‘Willen, kunnen en bovenal doen!’

Situatieschets

Free Record Shop is ruim veertig jaar na de oprichting door Hans Breukhoven in zwaar weer terechtgekomen. De winkelketen voor de verkoop van cd’s, dvd’s en games gaat gebukt onder structurele veranderingen in de markt door de digitalisering. Daardoor komen de onderliggende problemen van de onderneming, zoals gebrek aan visie, zwak management en de afwezigheid van goede managementinformatiesystemen, pijnlijk aan de oppervlakte.

Opdracht

Custom Management moet de directie versterken en de organisatie in veilig vaarwater loodsen. In de praktijk betekent dat het afbouwen van de organisatie, rekening houdend met de looptijd van de huurcontracten, maar vooral: het formuleren van een antwoord op de veranderde marktomstandigheden.

Aanpak/Oplossing

De interim-directeur past de topstructuur aan en richt de administratieve organisatie en managementinformatie opnieuw in. Verder wordt door middel van een pilotstore gewerkt aan een aanscherping van verdienmodel en concept: met shop-in-shop, internet en het zogenoemde full facing, om de winkels een nette, strak georganiseerde en goed bevoorrade uitstraling te geven.

Resultaat

De ingrepen van de interim-directeur komen helaas te laat. De bank en de kredietverzekeraars zijn niet langer bereid om de onderneming te financieren: een doorstart blijkt de enige uitweg. Het onderdeel Gamemania wordt zelfstandig verkocht en Free Record Shop maakt een doorstart met aanmerkelijk minder winkels.

Custom Management ondersteunt traditionele (retail)organisaties die door de opkomst van online winkelen stuiten op onvoorziene problemen in de bedrijfsvoering. Te denken valt bijvoorbeeld aan stijgende afleveringskosten van producten, tijdige levering, uitbreiding van distributiemogelijkheden, afstoten van vastgoed (winkels), onzekerheid over betalingsverkeer en de complexiteit van leveringsvoorwaarden en garanties bij e-business.

Continuïteit veiligstellen

Onze vennoten helpen bedrijven bij het (her)inrichten en toekomstbestendig maken van de organisatie om te voldoen aan de (nieuwe) eisen van de omgeving en op die manier de continuïteit veilig te stellen.