Zakelijke dienstverlening

  • Springplank voor groei en expansie
  • Groeistuipen helpen beheersen
  • Haperende motor leasemaatschappij loopt weer (en bovendien een stuk zuiniger)

Situatieschets

Er gaapt een kloof tussen de stevige ambities van een goedlopende verlener van gespecialiseerde en private gezondheidszorg en het leiderschap dat daarvoor nodig is. Het bedrijf heeft een landelijke dekking, met een evenwichtig gespreid netwerk van locaties in heel Nederland. De centralistische aansturing vanuit het hoofdkantoor moet gekanteld worden naar de regio: het ondernemerschap moet verlegd worden naar de locaties, zodat ze snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt en het gedrag van de klant. Ook governance, management, systemen en processen zijn niet toegerust voor de strategie van forse autonome groei en expansie via acquisities.

Opdracht

Het bedrijf moet een ontwikkelingssprong maken om de groeistrategie versneld te kunnen inzetten. De interim-directeur wordt tijdelijk toegevoegd aan de directie. Zijn opdracht: de organisatie transformeren en professionaliseren, naast het borgen van de dagelijkse continuïteit. Het gaat dus om bouwen en beheren tegelijk. Daarnaast moet de interim-directeur als trusted advisor - vertrouwd adviseur - van de board de governance helpen versterken.

Aanpak/Oplossing

Na een organisatiebreed leiderschapsassessment vervangt de transitiemanager de helft van de directie en uiteindelijk tachtig procent van het management. De nieuwe bezetting fungeert als drager van de nieuwe cultuur. Een management development-programma moet de overgebleven leidinggevenden en andere interne stakeholders ondersteunen bij hun ontwikkeling en eigen talent kweken.

De transitiemanager roept een Project Management Office in het leven om de transitie en de dagelijkse business goed op elkaar af te stemmen. Hij richt de (commerciële) organisatie opnieuw in en legt het ondernemerschap laag in de organisatie, richt het vizier van front en back office vól op de klant en zorgt voor eenduidige rapportage- en risicosystemen als vangnet.

Het bedrijf worstelt op IT-gebied met een forse legacy: de IT-systemen zijn verouderd, wat een negatief effect heeft op de klantvriendelijkheid en continuïteit. Uiteindelijk lukt het om de al jaren bestaande impasse op het gebied van automatisering te doorbreken. Ook de integratie van toekomstige overnames zal daardoor gemakkelijker kunnen verlopen.

Resultaat

Na iets meer dan een jaar is het bedrijf klaar voor de volgende fase in de levenscyclus: met volwassen governance, ondernemende teams en een professionele, klantvriendelijke organisatie kan het vernieuwde directieteam de stevig ingezette groeistrategie op eigen kracht voortzetten. De beoogde omzetverdubbeling ligt inmiddels binnen handbereik.

Situatieschets

Een instelling voor psychiatrische jeugdzorg kampt met groeistuipen. De instelling is nog maar een jaar geleden opgericht en groeit harder dan de organisatie aan kan.

Zo moet de organisatie alle productie voor het komende jaar voorfinancieren. Het krediet van de bank blijkt daarvoor niet toereikend. Andere investeerders durven het evenmin aan om de jonge instelling kapitaal te verstrekken.

Opdracht

De opdracht aan de interim-directeur is een noodkreet: voorkom een faillissement of help bij een doorstart.

Aanpak/Oplossing

De interim-directeur verkent eerst de mogelijkheden voor herfinanciering. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, vraagt ze surseance aan.

De bewindvoerder vraagt direct daarna het faillissement aan. De interim-directeur probeert vervolgens de organisatie bij elkaar te houden, zodat overname door een derde partij tot de mogelijkheden behoort.

Resultaat

Uiteindelijk is het gelukt om de prille organisatie onder te brengen bij een overnemende partij. De werkgelegenheid wordt grotendeels behouden. Onder een nieuwe eigenaar kan de snelle groei beter worden beheerst, waarmee de continuïteit is veiliggesteld.

Situatieschets

Een financieel onafhankelijke leasemaatschappij - behorend tot de top-10 in Nederland - blijft achter in het gewenste resultaat, onder meer door hoge kosten. Het bedrijf is onderdeel van een familieholding.

De raad van bestuur van de holding - bestaande uit de familie, onder wie de voormalige directeur-grootaandeelhouder (DGA) van het leasebedrijf - constateert naast de teleurstellende prestaties dat er onrust heerst bij het dochterbedrijf. Bovendien komt een ICT-project niet goed van de grond. Daardoor is er geen inzicht meer in de dagelijkse gang van zaken en de financiële administratie. De accountant schort zijn werkzaamheden en een goedkeurende verklaring op. De algemeen directeur aanvaardt elders een functie.

De raad van commissarissen krijgt de opdracht om een interim-directeur in te zetten met ervaring in de leasebranche en gedegen financieel inzicht. Deze moet de periode overbruggen die nodig is om een nieuwe algemeen directeur te werven en kan ondertussen orde op zaken stellen.

Opdracht

De interim-directeur krijgt de volgende opdracht mee: verlaag de kosten, bezweer de onrust, los het ICT-probleem op en bewaak de continuïteit van het operationeel proces. Zorg voor een goedkeurende accountantsverklaring en herstel het vertrouwen bij de banken. Doe dit alles in nauw overleg met de voormalige DGA.

Aanpak/Oplossing

De interim-directeur doorgrondt al snel de oorzaak van het haperende ICT-project: dat blijkt gestart te zijn zonder een goede implementatie en kennisborging bij de medewerkers. Het gevolg: iedereen werkt op eigen houtje buiten het ICT-systeem om, waardoor tussenrekeningen niet traceerbaar zijn. De interim-directeur start vervolgens een herimplementatie van het ICT-systeem, met procesbeschrijvingen en personeelstrainingen, volgens projectaanpak Prince 2.

De hoge kosten van het dochterbedrijf blijken voort te komen uit de grote hoeveelheid lopende projecten en de daarmee gepaard gaande personeelskosten. De interim-directeur snijdt fors in de vele projecten, wat leidt tot een personeelsreductie van 40 fte.

Ondertussen start de interim-directeur een communicatietraject met de accountant en de banken. Daarbij geeft ze inzicht in de projectplanning, de doelstellingen en de vorderingen, maar ook een doorkijkje naar de toekomst. Openheid en transparantie moeten het vertrouwen herstellen: in de interim-aanpak, maar ook in een gezonde toekomst voor het bedrijf.

Resultaat

Het intensieve interim-project neemt uiteindelijk 16 maanden in beslag. Maar het resultaat mag er zijn: de onrust is bezworen en de personeelsbezetting is geherstructureerd en afgebouwd. Daarmee zijn de kosten structureel verlaagd. Verder is het ICT-probleem opgelost en is de financiële administratie weer op orde. Uiteindelijk geeft de accountant weer een goedkeurende verklaring af en verlengen de banken hun kredieten.

Een mooie basis voor de nieuwe algemeen directeur, die het stokje overneemt en meteen een vliegende start kan maken.

Soms heeft een onderneming wind tegen. De oorzaken daarvan kunnen velerlei zijn: van economisch zwaar weer tot het wegvallen van een (deel)markt of haperende interne processen. Daarnaast zien we vaak dat de aansluiting op de markt niet meer up-to-date is of dat nieuwe concepten van de concurrentie de positie van de onderneming ondermijnen. Te vaak wordt dan alleen naar het terugbrengen van de kosten gekeken.

Marketingstrategie herijken

Onze interim-directeur kijkt óók naar de mogelijkheden om de product-marktcombinatie bij te stellen, zoals het aanboren van een nieuw marktsegment, of het herontdekken van de klant(behoefte). Een interim-opdracht dus waarbij het accent op de marktkant van de betreffende dienstverlener ligt, of de focus extern gericht is.

Veelzijdige ervaring

Custom Management doet opdrachten in het recreatie- en hotelwezen en de horeca, maar ook voor dienstverleners op technisch, administratief en financieel gebied (waaronder pensioenfondsen) en bijvoorbeeld een uitvaartonderneming.