Strategie en bedrijfsvoering

Anticiperen op toekomstig succes na de coronacrisis:

Fit for future met efficiencyslag en strategische heroriëntatie

Veel ondernemingen worden hard geraakt door de coronamaatregelen, resulterend in omzetdaling, herstructurering en zorgwekkende resultaten. Andere organisaties worden juist geconfronteerd met een explosieve vraagtoename. In beide gevallen is het belangrijk om bedrijfsvoering en strategie opnieuw onder de loep te nemen: is uw organisatie klaar voor groei en waardecreatie ná de crisis? Peter van den Bent, partner bij Custom Management Interim Directeuren, biedt concrete handreikingen voor toekomstgericht ondernemerschap.

Strategie en bedrijfsvoering

De beperkende maatregelen tijdens de tweede coronagolf hebben veel impact, zeker nu de lockdown is verlengd tot 10 februari. In veel sectoren ligt de focus momenteel dan ook op de continuïteit van de bedrijfsvoering, dan wel op het kunnen voldoen aan de explosieve (online) vraag. In het licht van de huidige situatie is een dergelijke preoccupatie begrijpelijk. Tegelijkertijd doen ondernemers er echter verstandig aan om nu al de basis te leggen voor de toekomst na corona en het verwachte economisch herstel.

Strategisch anticiperen

Het leiden van organisaties tijdens de coronacrisis dient dan ook op een doordachte en gerichte manier te geschieden, passend bij toekomstige ontwikkelingen in de sector en de huidige markt. Door nu al te anticiperen op de periode na de crisis, kan de organisatie straks op een duurzame en stabiele manier verder groeien. Dat vraagt enerzijds om een efficiëntere bedrijfsvoering en anderzijds om heldere keuzes voor rendabeler producten en markten.

Terug naar de basis: efficiëntere bedrijfsvoering

Voordat de organisatie duurzame groei en waardecreatie voor de lange termijn kan genereren, is gerichtheid op een efficiënte bedrijfsvoering van groot belang. Daarbij gaat het over het doelmatiger opereren van de organisatie/medewerkers, de systemen en de processen. Het primaire doel is kostenoptimalisatie en hiervoor zijn heldere keuzes nodig. Vraag uzelf als ondernemer af: Past onze organisatiestructuur nog in deze sector? Kan de bedrijfsvoering beter, effectiever en/of winstgevender en kunnen we sneller opereren dan nu het geval is? Profiteren we optimaal van de competenties van onze medewerkers?

Klantvoordeel en beter inzicht in interne processen

De te realiseren verbeteringen kunnen direct bijdragen aan meer voordeel voor de klant, in de vorm van een lagere prijs, meer kwaliteit en betere service. Op die manier kan de organisatie het marktaandeel versterken en later uitbreiden. Als neveneffect van deze professionalisering ontstaat een beter inzicht in de interne processen. Daardoor wordt de communicatie zowel intern als extern accurater en transparanter, zodat medewerkers optimaal kunnen bijdragen aan de ondernemingsdoelstellingen.

De vervolgstap: duurzame groei en waardecreatie

Het verstevigen van het fundament van de organisatie leidt logischerwijs tot een volgende fase: het formuleren van een gerichte strategie en passende product- en marktkeuzes om voor de lange termijn waarde te creëren voor de organisatie en alle stakeholders. De eerste stap is het goed in kaart brengen van de omzet en marges van de bestaande productcategorieën en marktsegmenten. Een aantal vragen dat u uzelf als ondernemer kunt stellen:

  • Welke activiteiten dragen het meest (en het minst) bij aan het ondernemingsresultaat?
  • Waar zit de organisatie in de waardeketen?
  • In welke markten kan de organisatie rendabel actief zijn en met welke producten/diensten?
  • Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen binnen de branche en wat is de kans van slagen om daarop succesvol in te spelen?

Wat is in de praktijk werkbaar (en wat niet)?

Bij de beantwoording van deze vragen is het verstandig om telkens terug te koppelen naar de efficiency van de bedrijfsvoering: wat is in de praktijk werkbaar en wat niet? De ervaring leert namelijk dat er in organisaties voornamelijk producten/diensten en marktsegmenten bij komen en er maar zelden (onrendabele) activiteiten verdwijnen. Dat kan een zware druk leggen op de organisatie en de beschikbare middelen.

Fit for future: groeimanagement en rendementsverbetering

Het oogmerk van een dergelijke strategische exercitie is een verbetering van rendement en groei, op basis van een doelgerichte koersbepaling en het tijdig maken van de bijbehorende keuzes. Onderdeel van dit proces is een heldere analyse van bestaande en mogelijke product- en marktkeuzes en het zo nodig aanpassen van de organisatiestructuur om nieuwe uitdagingen succesvol het hoofd te bieden. Door crisismanagement te paren aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering en strategische reflectie, is uw organisatie fit for future: klaar voor toekomstige groei en waardecreatie in een wereld na corona.