Kwakkelend verpleeghuis beter gemaakt

Situatieschets

Een altijd goed functionerende organisatie is in een glijvlucht terechtgekomen en koerst af op een tekort van 1,4 miljoen euro. Er is een liquiditeitstekort ontstaan door verkeerde financiering van bouwtrajecten. De financiële middelen zijn op en de banken willen geen aanvullend krediet verstrekken.

Onder de slechte financiële situatie gaat een aantal structurele problemen schuil. De organisatie is niet klaar voor de transitie van lichtere zorg naar gemeenten. Bovendien blijkt de concurrentie van andere aanbieders ineens veel groter dan gedacht.

Het oplossen van de crisis wordt bemoeilijkt door de verstoorde relatie tussen de algemeen directeur en het managementteam. Ook de verhouding met de ondernemingsraad is uitermate slecht. Uiteindelijk zeggen de toezichthouders de zittende bestuurder de wacht aan.

Opdracht

De primaire opdracht aan de interim-bestuurder is helder: voorkom een faillissement door het verbeteren van de liquiditeit.

Daarnaast ligt er een aantal aanvullende wensen: realiseer een kostenreductie en breng de kwaliteit van het personeel op een hoger plan. Verbeter de verhoudingen met het managementteam en met de ondernemingsraad. Geef medewerkers en de andere stakeholders weer geloof in de organisatie en de toekomst. En tot slot: breng verbinding tot stand tussen de organisatie en de omgeving en creëer samenwerking met externe partners.

Aanpak/oplossing

Samen met managementteam en ondernemingsraad brengt de interim-directeur de problemen in kaart. Een gezamenlijk plan van aanpak voorziet in een forse kostenreductie door besparingen op personeel, huisvesting en facilitaire voorzieningen. De interim-directeur onderhandelt met de banken, het Waarborgfonds voor de Zorg en alternatieve financiers over tijdelijke uitbreiding van de kredieten, om de tijd te krijgen voor de uitvoering van het plan.

Parallel aan de kostenreductie wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit door intensieve opleidingen en coachingstrajecten voor de medewerkers. Er wordt dus niet bezuinigd op het opleidingsbudget, dat wordt juist verruimd.

Het intensieve contact van de interim-directeur met de medewerkers (samen met MT en OR) zorgt ervoor dat medewerkers weer vertrouwen krijgen in de situatie en geloof hebben in de goede afloop.

Resultaat

In 6 maanden tijd is het tekort van 1,4 miljoen euro omgezet in een positief resultaat van 1,7 miljoen euro. Hoewel er circa vijftig medewerkers vertrokken, is de sfeer in de organisatie goed. De medewerkers zijn betrokken, stellen zich ondernemend op en tonen zich enthousiast over de resultaten en hun eigen werk.

Ook extern is de organisatie weer in beeld: met alle externe partners zijn contacten gelegd of geïntensiveerd. De organisatie heeft weer een gedegen basis voor een gezonde toekomst.